Đầu đo lưu lượng cánh xoay loại  F3.00

Đầu đo thiết kế phù hợp với các môi chất không chứa cặn. 

Dải đo từ 0.15 m/s (0.5 ft/s) với tín hiệu ra là tín hiệu xung. 

Thiết kế chắc chắn với công nghệ bảo vệ cao, giảm thiểu việc bảo dưỡng đầu đo.

Đầu ra push-pull, an toan kết nối với nhiều thiết bị điều khiển, PLC. 

Cung cấp dải sản phẩm kết nối với đường ống một cách nhanh chóng, an toàn, cỡ ống từ DN15 - DN600 (1/2" - 24")

 

" />
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH AN
Tiếng Việt English

Sensor đo lưu lượng F3.00

Sensor đo lưu lượng F3.00

Sensor đo lưu lượng F3.00

Sensor đo lưu lượng F3.00

Sensor đo lưu lượng F3.00
Sensor đo lưu lượng F3.00

Sản Phẩm

 • Sensor đo lưu lượng F3.00

 • Đầu đo lưu lượng cánh xoay loại  F3.00

  Đầu đo thiết kế phù hợp với các môi chất không chứa cặn. 

  Dải đo từ 0.15 m/s (0.5 ft/s) với tín hiệu ra là tín hiệu xung. 

  Thiết kế chắc chắn với công nghệ bảo vệ cao, giảm thiểu việc bảo dưỡng đầu đo.

  Đầu ra push-pull, an toan kết nối với nhiều thiết bị điều khiển, PLC. 

  Cung cấp dải sản phẩm kết nối với đường ống một cách nhanh chóng, an toàn, cỡ ống từ DN15 - DN600 (1/2" - 24")

   

Sản phẩm cùng loạiThông tin

 

 • CPVC, PVDF, Brass or Stainless Steel sensor body
 • Two sensor lenghts to cover from DN15 up to DN600
 • Easy insertion system
 • IP65 or IP68 protection class
 • Measurement range over 50:1
 • High chemical resistance
 • Version for battery powered system
 • Push-Pull output for universal electrical connection

 

Applications

 • Water treatment and regeneration
 • Industrial wastewater treatment and recovery
 • Textile finishing
 • Water distribution
 • Processing and manufacturing industry
 • Filtration systems
 • Chemical production
 • Liquid delivery systems
 • Cooling water monitoring
 • Heat Exchangers
 • Swimming pools
 • Pump protection

 

http://www.flsnet.it/download/20151119165335_F3.00_EN_Rev.1.pdf

1/ F3.00.H.XX Paddlewheel Flow Sensors (Remote version) - FIP/ ALIAXIS
F3.00.H.01 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/ EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.02 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.03 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/ EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.04 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.05 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.06 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.07 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.08 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.09 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.10 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.11 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.12 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.13 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.14 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.15 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.16 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.17 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.18 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.19 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.20 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.21 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.22 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.23 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.24 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650

2/ F3.00.C.XX Paddlewheel Flow Sensors (Remote version) - FIP/ ALIAXIS
F3.00.C.01 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.02 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.03 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.04 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.05 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.06 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.07 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.08 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.09 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.10 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.11 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.12 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.13 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.14 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.15 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.16 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.17 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.18 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.19 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.20 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.21 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.22 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.23 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.24 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650

3/ F3.00.P.XX Paddlewheel Flow Sensors (for direct connection to PLC) - FIP/ ALIAXIS
F3.00.P.01 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.02 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.03 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.04 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.05 Push-Pull 12 - 24 VD C L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.06 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.07 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.08 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.09 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.10 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.11 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.12 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.13 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.14 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.15 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.16 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.17 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.18 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.19 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.20 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.21 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.22 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.23 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.24 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650

4. F3.01.X.XX Paddlewheel Flow Sensors (Compact version) - FIP/ ALIAXIS
F3.01.H.01 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.02 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.03 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.04 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.05 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.06 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.07 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.08 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.09 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.H.10 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.H.11 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.H.12 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.C.01 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.02 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.03 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.04 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.05 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.06 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.07 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.08 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.09 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.C.10 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.C.11 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.C.12 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650

Đối Tác Khách hàng

Công ty chúng tôi là Đại lý Uỷ quyền Phân phối các Thương hiệu sau:  

 

 

Hỗ trợ online

Hotline:
+84 28 6686 1858
+84 911 098811

Nhận tin

Nhập email của bạn để được hỗ trợ từ chúng tôi

GỌI
SMS